คำนำ

ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าของบริษัทโตโยต้าเรนทัลลิซซิงชินซัปโปโรจำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ทางบริษัท”) อาจมีการขอข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ/ผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าและเพื่อความสะดวกของลูกค้า
ทางบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดโดยยึดถือการสื่อสารที่ดีกับลูกค้านั้นได้ ถ้าไม่มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัทจึงกำหนดนโยบายพื้นฐานของแนวทางการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทั่วทั้งบริษัทและเปิดเผยในที่นี้เพื่อขอความเข้าใจจากลูกค้าในนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของทางบริษัท

1. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าคือข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและเป็นข้อมูลที่บ่งชี้ลูกค้าโดยเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ ข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ลูกค้าโดยเฉพาะเจาะจงรวมกับข้อมูลอื่นๆ ก็ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย ข้อมูลที่ระบุในแบบสอบถามที่มีการกรอก เช่น ชื่อ เป็นต้น, เอกสารต่างๆที่กรอกในเวลาเช่าคืนรถหรือทำสัญญาเช่ารถที่ร้านสาขา เป็นต้น ล้วนถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนี้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในเวลาที่ทางบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้า จะมีการแสดงวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนในโบรชัวร์และในโฮมเพจ นอกจากนี้ ในเวลาที่ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง จะมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมอีกครั้ง ณ สถานที่นั้นๆ จะไม่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้านอกเหนือขอบเขตวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้แจ้งไว้กับลูกค้า ลูกค้าสามารถปฏิเสธการยินยอมให้ข้อมูลนี้ได้ตามดุลยพินิจของลูกค้าอย่างอิสระ

3. การใช้ข้อมูลของลูกค้า

(1)ข้อมูลของลูกค้าที่เก็บรวบรวมนี้ จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้หรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องเท่านั้น

 1. บรรลุความรับผิดชอบในการทำธุรกิจกับลูกค้า
 2. จากทางบริษัท
  • แจ้งให้ลูกค้าทราบด้วยวิธีการส่งทางไปรษณีย์/โทรศัพท์/อีเมล์เป็นต้น เพื่อนำเสนอการตรวจเช็คตามระยะ, การแนะนำการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เป็นต้น
  • แนะนำให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับรถยนต์, ประกันภัย, โทรศัพท์มือถือ, อื่นๆ ที่ทางบริษัทมีให้บริการ เช่น ผลิตภัณฑ์/บริการเป็นต้น การตรวจเช็คตามระยะ, การตรวจเช็คสภาพและการประมาณการครบกำหนดประกัน, การจัดกิจกรรมและแคมเปญต่างๆ เป็นต้น โดยการส่งสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา, การส่งอีเมล์ เป็นต้น
  • ดำเนินการทำแบบสอบถามลูกค้าเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือพิจารณามาตรการในการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น
  • ในฐานะเป็นตัวแทนประกันภัย จะใช้ในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานทางธุรกิจ เช่นการนำเสนอการประกันวินาศภัย, การประกันชีวิต, และบริการเสริม/บริการที่เกี่ยวข้องของแต่ละบริษัทประกันภัยที่ระบุดังต่อไปนี้
   <<ชื่อบริษัทประกันภัยที่ทำธุรกรรม>>
   บริษัทโตเกียวมารีนนิชิโดไฟร์อินชัวรันส์จำกัด(https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/en/)
   บริษัทไอออยนิซเซอิโดวะอินชัวรันส์จำกัด(https://www.aioinissaydowa.co.jp/english/)
   บริษัทมิตซุยซูมิโตโมมารีนไฟร์อินชัวรันส์จำกัด(https://www.ms-ins.com/english/)
   บริษัทประกันวินาศภัยญี่ปุ่นจำกัด(https://www.sompo-japan.co.jp/english/)
 3. เพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินเครดิตและการจัดการหลังเครดิต จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุบนหน้าสัญญา, สถานะการชำระเงินหลังจากเริ่มการชำระเงิน, สถานะการชำระเงินของหนี้ในอดีต

วัตถุประสงค์การใช้งานข้างต้น อาจมีการปรับเปลี่ยนในขอบเขตที่สามารถยอมรับได้ว่ามีความเกี่ยวข้องมากพอสมควรอย่างสมเหตุสมผล ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้งานข้างต้น โดยหลักการแล้ว จะมีการแจ้งเนื้อหาสาระนั้นให้บุคคลนั้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์(www.rent-a-lease.com)เป็นต้น

(2)หากลูกค้ามีความต้องการให้หยุดการดำเนินการแนะนำและการสำรวจแบบสอบถามในข้อ 2 ข้างต้น สามารถแจ้งให้ทางบริษัททราบถึงความประสงค์นั้น (“กรุณาติดต่อ “10. ช่องบริการให้คำปรึกษาข้อมูลลูกค้า”)

4. การให้ข้อมูลของลูกค้าแก่บุคคลที่สาม

(1)ทางบริษัทไม่มีการให้ข้อมูลของลูกค้าแก่บุคคลที่สามเว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ ทว่า ในกรณีที่ทางบริษัทเก็บข้อมูลลูกค้าในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการทำงานแบบจ้างเหมากับบุคคลรับจ้างเหมา จะไม่มีผลบังคับใช้

1.ในกรณีที่ลูกค้าให้การยินยอม

2.ในกรณีนำเสนอเนื้อหาสาระของตารางด้านล่างทางวาจา,ลายลักษณ์อักษรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ตารางด้านล่างกับผู้สนับสนุนในตารางด้านล่าง

สาระผู้สนับสนุนจุดประสงค์ของการใช้ผู้สนับสนุน
รถเช่าข้อมูลเกี่ยวกับการเช่ารถ เช่น ประเภทรถที่ใช้, การใช้งาน, วันที่และเวลาเริ่มเช่า เป็นต้น และข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อและที่อยู่ของลูกค้าโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขาย เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการเป็นต้นแก่ลูกค้า
โตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นและผู้ที่ทำสัญญาจัดหาข้อมูลให้กับโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นดำเนินการทำแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจเป็นต้นในการเช่ารถ หรือการตอบสนองต่อลูกค้าของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ประกอบการอ้างอิงในการวางแผน/พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือพิจารณามาตรการในการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
โตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นและผู้ที่ทำสัญญาเช่าซื้อโตโยต้าเรนตัลลิซซิงแฟรนไชส์กับโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นวางมาตรการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เช่น การอำนวยความสะดวกในการทำสัญญาเช่า และการพัฒนาระบบแฟรนไชส์โดยรวม
สัญญาเช่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ เช่นวันที่ทำสัญญา, ชื่อรถ, สี, รุ่น เป็นต้นและข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุในสัญญา (ต่อไปนี้จะเรียกว่าข้อมูลส่วนบุคคลระบุในสัญญา) เช่น ชื่อ/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้นของลูกค้าโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการเป็นต้น ตลอดจนเนื้อหาของข้อตกลงนี้และสถานะของการดำเนินการบำรุงรักษา เป็นต้น ผ่านระบบเช่าทางWebที่ดำเนินการโดยโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุบนหน้าสัญญาและข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของข้อมูลส่วนบุคคลระบุบนหน้าสัญญาที่ทางบริษัทรับรู้โตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นและผู้ที่ทำสัญญาจัดหาข้อมูลให้กับโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นดำเนินการทำแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจหรืออื่นๆในการเช่ารถ หรือการตอบสนองต่อลูกค้าของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ประกอบการอ้างอิงในการวางแผน/พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือพิจารณามาตรการในการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
โตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นและผู้ที่ทำสัญญาเช่าซื้อโตโยต้าเรนตัลลิซซิงแฟรนไชส์กับโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นวางมาตรการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เช่น การอำนวยความสะดวกในการทำสัญญาเช่า และการพัฒนาระบบแฟรนไชส์โดยรวม
บริษัทประกันวินาศภัยที่บริษัทได้รับมอบหมายจากตัวแทนประกันวินาศภัยเกี่ยวกับการสมัครและลงทะเบียนในกรมธรรม์ประกันวินาศภัยแต่ละประเภทให้แก่ลูกค้า
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุหน้าสัญญาและข้อมูลใบรับรองการตรวจสภาพรถยนต์ของรถยนต์ที่ตกลงร้องขอของรถที่ใช้แล้วซึ่งดำเนินการพร้อมกับสัญญาเช่ารถยนต์/เทิร์นรถยนต์/คำสั่งดังกล่าวโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นพัฒนามาตรการแฟรนไชส์ที่มีประสิทธิภาพตามสถานการณ์ของลูกค้า ในฐานะของแฟรนไชส์ หลังจากตรวจสอบสถานะการเช่า เป็นต้น
ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า, ผู้ประกอบธุรกิจขายและซ่อมบำรุงรถยนต์อื่นๆแนะนำและดำเนินการจัดหา/เทิร์นรถ, ดำเนินขั้นตอนการจดทะเบียนต่างๆ, แนะนำ/ดำเนินการตรวจเช็คตามระยะ/การตรวจเช็คสภาพรถยนต์
ผู้ประกอบธุรกิจรับซื้อรถยนต์ที่ใช้แล้วขั้นตอนการให้มารับ/กำจัดรถที่ใช้แล้ว
ข้อมูลส่วนบุคคลและหมายเลขทะเบียนรถยนต์ที่ระบุไว้บนหน้าสัญญา (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการเปลี่ยนแปลงหมายเลขทะเบียนที่ระบุไว้ในสัญญาที่บริษัทและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้ารับรู้ได้ผ่านการนำรถเข้ารับบริการเป็นต้น)โตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่น

ร้านจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าที่ลูกค้าจะนำรถเข้ารับบริการในอนาคต
ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับมาตรการทางตลาด
ให้การต้อนรับที่รวดเร็วและถูกต้องเมื่อลูกค้านำรถเข้ารับบริการ, โทรศัพท์ติดต่อเข้ามา เป็นต้น
ชื่อ, ที่อยู่, อายุ, เพศ, หมายเลขโทรศัพท์, สถานที่ทำงาน, หมายเลขทะเบียนรถยนต์, หมายเลขเครื่องยนต์, และสาระของอุปกรณ์ประกอบรถยนต์, หมายเลขชิ้นส่วนของชิ้นส่วนที่จำเป็นสำหรับการซ่อมแซมและบำรุงรักษา, สถานที่ทำงาน, สาระของงาน, วันทำงานและระยะทางของโอโดมิเตอร์ที่แสดงในวันทำงาน เป็นต้นโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นให้การต้อนรับที่รวดเร็วและถูกต้องเมื่อลูกค้านำรถเข้ารับบริการ, โทรศัพท์ติดต่อเข้ามา เป็นต้น
การประกันภัยการประกันภัย ในฐานะตัวแทนประกันภัย, ข้อมูลของขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการสนับสนุนและการดำเนินงานของการประกันความเสียหาย/การประกันชีวิตและบริการเสริม/บริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้บริษัทโตเกียวมารีนนิชิโดไฟร์อินชัวรันส์จำกัด
บริษัทไอออยนิสเซอิโดวะอินชัวรันส์จำกัด
บริษัทมิตซุยซูมิโตโมมารีนไฟร์อินชัวรันส์จำกัด
บริษัทประกันวินาศภัยญี่ปุ่นจำกัด
บรรลุการนำเสนอและภาระกิจของการประกันวินาศภัย/ประกันชีวิตและบริการเสริม/บริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ ในฐานะที่เป็นตัวแทนประกันภัย

3.ในกรณีที่เห็นว่าจำเป็นทางกฎหมายระเบียบข้อบังคับ

4.ในกรณีที่พิจารณาว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของลูกค้าหรือส่วนรวม

5.ในกรณีมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลอื่นๆ

(2)ในกรณีที่มีความต้องการให้หยุดการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามตามข้อ 1.2. ลูกค้าสามารถแจ้งให้ทางบริษัททราบถึงความประสงค์นั้น (“กรุณาติดต่อ “10. ช่องบริการให้คำปรึกษาข้อมูลลูกค้า”)

5. การใช้ร่วมกัน

ทางบริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าร่วมกับบริษัทอื่นๆ ในเครือของทางบริษัท
ทางบริษัทหวังว่าบริษัทในเครือจะประยุกต์ความเชี่ยวชาญของแต่ละแห่งในการให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เพื่อพยายามเพิ่มเติมความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากยิ่งขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์นี้ จึงขออนุญาตใช้งานร่วมกันภายในขอบเขตดังต่อไปนี้

① รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ร่วมกัน
 ชื่อ, เพศ, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล์, สถานที่ทำงาน, สมาชิกในครอบครัว, ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาการทำธุรกรรม,และข้อมูลอื่นๆที่ลูกค้าได้สำแดงไว้

② ขอบเขตของผู้ที่ใช้ร่วมกัน
 แอมบิเชียสกรุ๊ปฮอกไกโด
 a)บริษัทโตโยต้าโคโรลล่าซัปโปโรจำกัด
 b)บริษัทซัปโปโรโตโยเพ็ตจำกัด
 c)บริษัทเน็ตซึโตโยต้าฮาโกดาเตะจำกัด
 d)บริษัทเจมส์แอมบิเชียสจำกัด (จำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วน)
 e)บริษัทมัตซึโมโตะมอเตอร์สจำกัด (ซ่อมโลหะแผ่น)
 f)เอจีเอช บิสซิเนส ซัพพอร์ท บจก. (เกี่ยวข้องการประกันภัยและการลงทะเบียน)

③ วัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานร่วมกัน
 a)เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆเป็นต้น
 b)เพื่อแนะนำเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ และแคมเปญ เป็นต้น
 c)เพื่อวางแผน/พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเป็นต้น และเพื่อพิจารณามาตรการในการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า

④ ชื่อของผู้ที่มีความรับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ร่วมกัน:
 โทโมฮารุ นิชิกาวะ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัทโตโยต้าเรนตัลลิซซิงชินซัปโปโร
 13-2-47, ฮิระงิชิ7โจ, โตโยฮิระคุ, เมืองซัปโปโร

6. ระบบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำงานในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทั่วทั้งบริษัท ทางบริษัทได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้คณะกรรมการนี้ เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างทั่วถึงในทุกหน่วยงานภายในบริษัท ซึ่งมีการแนะนำการอบรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน และจัดทำระบบเพื่อขอความคิดเห็นจากลูกค้า เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษัททำการตรวจติดตามเป็นประจำทุกระยะ และมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

7. การจัดการกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

ทางบริษัทจะไม่รับ, ใช้หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องระมัดระวังสูง (เช่น เชื้อชาติ, ศาสนา, สถานะทางสังคม, ประวัติทางการแพทย์, ความผิดก่อนหน้านี้, ข้อมูลประสบภัยทางอาญา) รวมทั้งการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน, ฐานะครอบครัวและภูมิลำเนา, การดูแลสุขภาพและข้อมูลชีวิตทางเพศ (เรียกว่าข้อมูลละเอียดอ่อน) ให้แก่บุคคลที่สาม ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมาย, แนวทางปฏิบัติที่กำหนดอื่นๆ

8. ความปลอดภัย

ทางบริษัทเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ลูกค้าฝากไว้ จึงตระหนักดีว่าเป็นความรับผิดชอบในการรับรองความปลอดภัยและดำเนินการจัดการที่เหมาะสม

9. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากโฮมเพจ

 • การเข้ารหัส:ในเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากโฮมเพจที่ทางบริษัทเปิดใช้งาน จะใช้ระบบการเข้ารหัส (SSL) ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถส่งข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างปลอดภัย
 • cookie :cookie เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่โต้ตอบระหว่างคอมพิวเตอร์ของลูกค้าและเว็บไซต์ ทางบริษัทอาจใช้คุกกี้เพื่อทำให้โฮมเพจใช้งานได้ง่ายขึ้น และเพื่อให้ข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดแก่ลูกค้าแต่ละท่าน ลูกค้าสามารถปฏิเสธการรับ cookie หรือออกคำเตือนเกี่ยวกับ cookie ในการตั้งค่าในคอมพิวเตอร์หรือเบราว์เซอร์ที่ใช้อยู่
 • การเชื่อมโยง:ในโฮมเพจที่ทางบริษัทมีการเชื่อมโยงอยู่ อาจเป็นส่วนที่ดำเนินการโดยบริษัทในเครือ นโยบายความเป็นส่วนบุคคลนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับสิ่งเหล่านั้น

10. ฝ่ายให้คำปรึกษาข้อมูลลูกค้า

ลูกค้าสามารถร้องขอให้ทางบริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่ทางบริษัทเก็บรักษาอยู่ และด้วยเหตุนี้ ลูกค้าจึงสามารถขอแก้ไขในกรณีที่จำเป็นเกี่ยวกับวิธีการขอรับเอกสารที่กำหนดโดยทางบริษัท เช่น คำร้องขอเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ช่องบริการลูกค้าของทางบริษัท หรือติดต่อสอบถามร้านสาขาของทางบริษัทที่ใกล้เคียง ในกรณีต้องการขอเปิดเผยข้อมูล กรุณาเตรียมสิ่งที่ยืนยันตัวตนมาด้วย (เช่นใบขับขี่ เป็นต้น) อนึ่ง ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ต้องชำระค่าธรรมเนียมต่างหากนอกจากนี้ ทางบริษัทได้จัดตั้งช่องบริการลูกค้าสำหรับติดต่อสอบถามและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้า

 โทโมฮารุ นิชิกาวะ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัทโตโยต้าเรนตัลลิซซิง ชินซัปโปโร จำกัด
 ที่อยู่: 13-2-47, ฮิระงิชิ7โจ, โตโยฮิระคุ, เมืองซัปโปโร โทรศัพท์: 011 -814 -2222
 ช่องบริการลูกค้า ผู้จัดการฝ่ายขาย มาโกโตะ ทาวะ: โทรศัพท์: 011-814-6006

ทางบริษัทจะตอบข้อร้องเรียน/ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยเร็ว

11. การปฏิบัติและปรับปรุงตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับเป็นต้น

ทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและบรรทัดฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างซื่อสัตย์สุจริตเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทางบริษัทจะทบทวนนโยบายความเป็นส่วนบุคคลและกฎระเบียบภายในเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงการใช้และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งหมดข้างต้น